Przepisy prawne

Wymagania formalno-prawne dla realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków określone są następującymi przepisami:

Budowa

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3 nie wymaga pozwolenia na budowę, wymaga natomiast zgłoszenia właściwemu organowi: art. 29 ust 1 pkt 3 i art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.)

Eksploatacja

Eksploatacja oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych lub w ramach zwykłego korzystania z wód nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, a jedynie zgłoszenia właściwemu organowi: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2008r. Nr 150, poz. 25 z późn. zm.).

Jakość odprowadzanych ścieków

Stopień oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalni ścieków określa, minimalną grubość warstwy gruntu przepuszczalnego licząc od dolnej krawędzi drenów do powierzchni zwierciadła wód gruntowych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Usytuowanie na działce

Usytuowanie na działce – minimalna odległość od granic, minimalne odległości od budynku, odległości od ujęcia wody pitnej określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Podsumowanie przepisów zawartych w aktach normatywnych

Minimalna odległość montowanych urządzeń od granicy działki: 2 m

  • Minimalna odległość granicy drenażu od najbliższej studni: 30/70 m
  • Minimalny rozstaw nitek drenażu: 1,5 m
  • Minimalna odległość osadnika gnilnego od budynku: 5 m*
  • Maksymalna długość pojedynczej nitki drenażu: 25 m
  • Spadek podłączenia kanalizacji domu do zbiornika: 2% do 3%
  • Spadek drenażu rozsączającego: 0,5–1%
  • Sprawne działanie systemu wentylacji pionu kanalizacyjnego. Wylot wentylacji domu powinien mieć średnicę co najmniej 110 mm i znajdować się co najmniej 60 cm powyżej kalenicy.
  • Minimalna głębokość drenażu od poziomu wód gruntowych: 1,5 m
  • Zagłębienie drenażu od 30 do 100 cm.

*Osadnik gnilny może być usytuowany bezpośrednio przy budynku, pod warunkiem posiadania prawidłowej wentylacji w kanalizacji budynku.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków szamba ekologiczne przepompownia separatory tłuszczów Rudniki Częstochowa Michałów Rudnicki