Oczyszczalnie ścieków

Czy mogę na terenie mojej działki mogę zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Jeśli Państwa działka ma dostęp do kanalizacji, to nie ma możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Częstą praktyka stosowaną przez urzędy gminy lub starostwa powiatowe jest zakaz budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie, na którym planuje się w przyszłości budowę kanalizacji, w takim wypadku musza Państwo sprawdzić, czy w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie ma takiej wzmianki. Ale również w takim przypadku można występować z wnioskiem o budowę oczyszczalni – w tym celu prosimy o kontakt.

Jeśli nie ma przepisów zabraniających budowy oczyszczalni to po spełnieniu warunków określonych przepisami prawnymi co do lokalizacji oczyszczalni, można realizować taka inwestycję.

Jak dobrać przydomową oczyszczalnię ścieków?

Dobór przydomowej oczyszczalni ścieków uzależniony jest od dwóch podstawowych czynników: liczby osób zamieszkujących na stałe w gospodarstwie domowym oraz warunków gruntowych. Równie istotnym czynnikiem może być wielkość działki, zwłaszcza dla małych działek. Ze względu na dużą powierzchnię zajmowaną przez drenaż rozsączający proponujemy rozwiązania na małe działki z zastosowaniem systemu pakietowego oraz tunelowego. Aby określić warunki gruntowe należy wykonać test perkolacyjny.

Ile lat można eksploatować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przeciętnie okres eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków typu drenażowego waha się w granicach 20 do 30 lat. Żywotność samego osadnika gnilnego wynosi około 100 lat. Najsłabszym elementem oczyszczalni jest drenaż i grunt pod drenażem, który z czasem zmniejsza swoją przepustowość hydrologiczną aż do całkowitego zatkania. Czas po jakim dojdzie do zatkania drenaży zależy przede wszystkim od jakości oczyszczonych ścieków, substancji odprowadzanych przez kanalizację oraz warunków gruntowych. Aby przeciwdziałać zatykaniu się drenaży koniecznie należy stosować biopreparaty biologiczne.

Czy z przydomowej oczyszczalni ścieków śmierdzi?

Nie ma możliwości aby z prawidłowo zamontowanej i eksploatowanej oczyszczalni ścieków ulatniały się nieprzyjemne zapachy! Bardzo ważnym elementem oczyszczalni jest wentylacja kanalizacji w Państwa budynku. Zgodnie z polskimi normami kanał wentylacyjny instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku miał wentylacje odprowadzoną rurą o średnicy co najmniej 110 mn i co najmniej 60 cm powyżej kalenicy budynku. Równie istotnym czynnikiem determinującym prawidłową eksploatację jest systematyczne dodawanie flory bakteryjnej do osadnika gnilnego. Jeśli powyższe warunki są spełnione to nie ma możliwości aby ulatniały się z oczyszczalni ścieków nieprzyjemne zapachy.

Czy miejsce pod drenażem po długiej eksploatacji 10-20 lat wydziela nieprzyjemne zapachy.

To jest mit, że miejsce gdzie jest długotrwale użytkowana oczyszczalnia ścieków (głównie drenaż) wydziela nieprzyjemne zapachy. Ścieki po oczyszczeniu w osadniku gnilnym trafiają do gruntu i tam są wchłaniane. Bakterie znajdujące się na tym poziomie gruntu, odpowiednio dotlenione, zapewniają całkowity rozkład resztek masy organicznej.

Czy mogę odprowadzać skropliny z pieca gazowego do kanalizacji?

NIE MOŻNA odprowadzać skroplin z pieca CO typu gazowego do oczyszczalni ścieków, ze względu na fakt, że kwasy znajdujące się w skroplinach zabijają florę bakteryjną i w ten sposób uniemożliwiają prawidłową eksploatację oczyszczalni.

Czy mogę odprowadzać wodę opadową z dachu domu do oczyszczalni lub drenażu oczyszczalni?

NIE MOŻNA do oczyszczalni ścieków lub drenażu odprowadzać wody opadowej z dachu domu – ze względu na ryzyko przepełnienia osadnika gnilnego i drenaży oraz wypłukania złoża bakteryjnego w czasie opadów.

Ile kosztuje kompletna oczyszczalnia ścieków wraz z montażem? Jakie inne koszty mogą wystąpić przy montażu?

Tutaj znajdą Państwo cennik zarówno oczyszczalni jak i typowego montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

Do kosztów oczyszczalni typu drenażowego należy doliczyć żwir płukany o granulacji 8-16 lub 16-32 mm nierozpuszczalny w wodzie. Na 10 metrów drenażu uwzględniamy 3 tony podsypki.

Dodatkowym elementem może okazać się nadbudowa osadnika gnilnego w przypadku głębszego posadowienia zbiornika niż standardowa.

Istotnym elementem montażu oczyszczalni ścieków jest zagospodarowanie terenu po instalacji. Nadmiar ziemi powstałej z montażu może zostać rozplantowany na działce lub wywieziony z działki. Wywiezienie ziemi z terenu działki stanowi dodatkowy koszt.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Czy w moich warunkach gruntowych da się zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Jeżeli Państwa działka pozwala na zaprojektowanie oczyszczalni zgodnie z normami prawnymi dla przydomowych oczyszczalni ścieków, to praktycznie w każdych warunkach gruntowych da się zaproponować rozwiązanie odprowadzania ścieków bytowych oparte na przydomowej oczyszczalni ścieków. Aby określić jaką oczyszczalnię dobrać dla warunków gruntowych panujących na Państwa działce należy wykonać test perkolacyjny oraz określić poziom wód gruntowych. W celu dobrania optymalnego rozwiązania prosimy o kontakt.

Jaka powierzchnia działki jest potrzebna, aby zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Na dużych działkach (powyżej 1000-1200 m2) nie ma praktycznie żadnego problemu z montażem oczyszczalni. Dla małych działek istnieje obawa, że nie będzie możliwe spełnienie minimalnych odległości określonych w przepisach prawnych. W tym celu proponujemy rozwiązanie w postaci pakietów rozsączających, tuneli drenażowych lub studni chłonnej, które mogą kilkukrotnie ograniczyć powierzchnię drenaży.

Jakie są koszty eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków?

Koszty użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków to przede wszystkim preparaty bakteryjne dodawane do osadnika gnilnego. Raz na rok lub dwa wymagane jest wybranie nieczystości stałych z osadnika gnilnego.

Przy oczyszczalni biologicznej pobierana jest również energia do pracy kompresora w celu napowietrzania flory bakteryjnej w złożu biologicznym.

Jakie odległości od innych obiektów terenowych muszę zachować przy projektowaniu i budowie przydomowej oczyszczalni ścieków?

Wszystkie niezbędne informacje zebrane są w poradniku Przepisy prawne. Poniżej znajduje się ich podsumowanie:

 • Minimalna odległość montowanych urządzeń od granicy działki: 2 m
 • Minimalna odległość granicy drenażu od najbliższej studni: 30 m
 • Minimalny rozstaw nitek drenażu: 1,5 m
 • Maksymalna długość pojedynczej nitki drenażu: 25 m
 • Spadek podłączenia kanalizacji domu do zbiornika: 2% do 3%
 • Spadek drenażu rozsączającego: 0,5–1%
 • Sprawne działanie systemu wentylacji pionu kanalizacyjnego. Wylot wentylacji domu powinien mieć średnicę co najmniej 110 mm i znajdować się co najmniej 60 cm powyżej kalenicy.
 • Minimalna głębokość drenażu od poziomu wód gruntowych: 1,5 m
 • Zagłębienie drenażu od 30 do 100 cm.

Czy oczyszczone ścieki z oczyszczalni przydomowej można odprowadzać do cieków wodnych lub rowu?

W przypadku zastosowania oczyszczalni biologicznej istnieje możliwość odprowadzania oczyszczonej wody bezpośrednio do cieków wodnych. Jeśli stosujemy oczyszczalnię ekologiczną odprowadzenie ścieków możliwe jest wyłącznie poprzez drenaż.

Jak głęboko umieszcza się drenaż rozsączający i jaki powinien być poziom wód gruntowych?

Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie drenażu rozsączającego na głębokości od 50-60 cm do maksymalnie 100 cm. Poniżej poziomu 100 cm jest zbyt uboga ilość tlenu aby zapewnić prawidłowe działanie flory bakteryjnej i nie powinno się montować drenażu na tych głębokościach.

Drenaż rozsączający umieszczony musi być co najmniej 150 cm powyżej poziomu wód gruntowych.

Jak głęboko można posadowić osadnik gnilny (zbiornik) oczyszczalni?

Najlepszym rozwiązaniem jest zakopanie zbiornika oczyszczalni na głębokości 20-30 cm poniżej poziomu rury wlotowej do oczyszczalni. Zbiorniki z zagęszczonego polietylenu (PEHD) bez żadnych wzmocnień, w  terenie suchym, można posadowić na głębokość do 60 cm – wymagana wyłącznie obsypka piaskowa. Głębsze posadowienie zbiornika lub montaż w terenie podmokłym wymagają dodatkowych wzmocnień piaskowo-cementowych, szczegóły znajdą Państwo w instrukcji montażu.

Czy zbiornik oczyszczalni zakopany na głębokość 30 cm nie przemarznie?

Oczyszczalnia eksploatowana w trybie ciągłym, ze względu na swój przelewowy charakter, nie zamarza. Osadnik gnilny oczyszczalni jest napełniony do poziomu rury wylotowej (stanowi to około 90% objętości całkowitej zbiornika). Ciągłe dostarczanie ciepłej wody użytkowej (10-30 st. C) powoduje że ścieki w zbiorniku nie zamarzają. Około 2-tygodniowe ‘przestoje’ w czasie zimy mogą spowodować, że górny poziom ścieków przemarznie, ale ponowne rozpoczęcie użytkowania i dostarczenie ciepłej wody do zbiornika przywraca oczyszczalnię do prawidłowej pracy. Jeżeli oczyszczalnia nie jest eksploatowana w zimie, to zaleca się wypompowanie 1/3 ścieków ze zbiornika.

W przypadku wykonania do oczyszczalni przyłącza w strefie przemarzania, zaleca się:

1. minimalizację długości przyłącza.

2. w sytuacji budowy dłuższego przyłącza (ponad 15 m) zaleca się zwiększenie spadku rury lub jej docieplenie np. keramzytem lub otulinami styropianowymi.

3. Wykonanie rewizji (studnia kanalizacyjna, czyszczak, trójnik rewizyjny) na dopływie ścieków do oczyszczalni 1 szt. na każde15 metrów rury.

Jakie dokumenty trzeba przedłożyć w urzędzie, aby otrzymać zgodę na zamontowanie ekologicznej oczyszczalni ścieków?

Posiadamy przykładowy komplet dokumentów jaki należy złożyć właściwemu miejscowo staroście w celu uzyskania pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków:

 • wniosek zgłoszenia – przydomowa oczyszczalnia ścieków
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • projekt (szkic) oczyszczalni sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej
 • opis robót budowlanych, przekroje i rysunki określające budowę
 • opinia hydrogeologiczna określająca warunki gruntu
 • deklaracja zgodności oczyszczalni z polską i europejską normą PN-EN 12566

Czy do stosowanie preparatów bakteryjnych jest konieczne?

Stosowanie preparatów bakteryjnych w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków ekologicznych jest konieczne. W przypadku oczyszczalni biologicznych wspomagamy rozruch oczyszczalni, a w trakcie normalnej eksploatacji nie ma potrzeby stosowania preparatów bakteryjnych.

Czy możliwy jest samodzielny montaż oczyszczalni ścieków?

Przeprowadzenie samodzielnego montażu zgodnie z instrukcją załączoną do oczyszczalni gwarantuje jej prawidłowe funkcjonowanie oraz nie powoduje utraty gwarancji na produkt.

Kto przeprowadza badania gruntu? Jak się mierzy głębokość wód gruntowych?

Badanie gruntu można przeprowadzić samodzielnie. Warunki przeprowadzania testu perkolacyjnego opisane są w dziale Informacje – przesiąkliwość gruntu

Poziom wód gruntowych najlepiej określić na podstawie maksymalnego poziomu wody w pobliskiej studni w ostatnich kilku latach – należy przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Czy można zdobyć dofinansowanie na budowę ekologicznej oczyszczalni?

W celu uzyskania informacji na temat aktualnych możliwości uzyskania dofinansowania zachęcamy do kontaktu z urzędami administracji na Państwa terenie zamieszkania (Starostwo, Urząd Gminy, Fundusz Ochrony Środowiska).

Czy istnieje obowiązek przyłączenia się do kanalizacji w przypadku posiadania szamba szczelnego?

Tak. Istnieje obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Czy istnieje obowiązek przyłączenia się do kanalizacji w przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków?

Nie. Posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków zwalnia z obowiązku przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Co wyróżnia technologię stosowaną przez firmę EKO-czas?

Oczyszczalnie posiadają zbiorniki wykonywane z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) i charakteryzuje się następującymi zaletami:

 • jest odporny na działanie większości związków chemicznych – kwasów, soli i zasad
 • jest odporny na zgniecenia i uderzenia i na promieniowanie ultrafioletowe

Dodatkowo wytrzymałość jest zwiększona przez karbowaną strukturę ścian zbiorników.


Przydomowe oczyszczalnie ścieków szamba ekologiczne przepompownia separatory tłuszczów Rudniki Częstochowa Michałów Rudnicki